P-One

 
كنترل كيفيت محصولات

مراحل مختلف سيستم كنترل كيفيت باكتري 1(BQS) در محصولات پرایوریتی سبب حفظ و تداوم كيفيت محصول شده و از استرسهاي محيطي كه سبب كاهش كارايي محصول مي‌شود مي كاهد. تكنولوژي شناسايي ژنهاي موجود در DNA باكتريها براي شناسايي دقيق اين باكتريهاو اطمینان از این که محصولات عاری ازهر گونه آلودگی می باشد وکیفیت آنها ثابت است از کارکنان مجرب و کارامد، دستوالعملهای خاص و پیشرفته ترین تجهیزات بهره می برد.

Bacteria Quality system-1